Trisagion Alone

Hey Ya’ll,

When it is only myself at prayer, is it alright to change the Trisagion prayers from the plural to the singular?

For instance “Have Mercy on Me”?

Thanks!

Are you only praying for mercy for yourself?

Upppp… cho b?n

S?a máy tÃnh t?i nhà giá 30.000d ch? có t?i suamaytinh115.com/

bygsunflower poster 2012
Dang tin,up tin t? d?ng nhanh chóng lên hon 5300 di?n dÃn, qu?ng cáo.
Vu?t qua câu h?i b?o m?t vÃ
mã an ninh captcha khi dang tin, up tin
Dang tin qu?ng cáo b?ng nhi?u tÃi kho?n m?t lúc
T?o nick hoÃ
n toÃn t? d?ng, t?c d? nhanh, 1000 nick 1 gi?, t? d?ng vu?t qua captcha và câu h?i ng?u nhiên
Lên l?ch up tin t? d?ng lên forum di?n dÃn rao v?t
Don gi?n, d? s? d?ng v?i ngu?i m?i b?t d?u.
T?o tÃ
i kho?n nick di?n dÃn t? d?ng
T? thêm, b?t các di?n dÃ
n dang tin.
Auto post bÃi nhanh 500 di?n dÃn ch? m?t 10 phút.
T? d?ng dò box link d? dang tin.
ch h?p Auto Reply + Pageview Hack.
Xu?t báo cáo dang tin.
Nh?p tÃ
i kho?n di?n dÃn qua file excel
T?o/d?i ch? ký t? d?ng
T?o/d?i Avatar t? d?ng
T?o/d?i thông tin cá nhân c?a account
H? tr? spin content (spintax, spyntax) trên tiêu d? vÃ
n?i dung nh?m t?o ra n?i dung khác nhau khi dang tin
Hu?ng d?n s? d?ng bygsunflower poster
Mu?n dang l?i tiêu d? cu ho?c chuyên m?c mÃ* tiêu d? cu ( vui lòng vÃo BYG–> Xóa d? li?u h? th?ng–>Xóa các topic dã post) xong dóng tab t?t m? d? c?p nh?t ( luu ý dùng d? tránh thu?t toán chim cánh c?t)
20/5/2012 tr? di có nhi?u di?n dÃ
n báo mail v? r?t ch?m vÃ* d? ta reg dc 600 mail, d? 30 phút - 4 ti?ng s? mail reg nh?ng di?n dÃ*n g?i v? >900 mail ( tuong duong > 1500 nick)

Fix l?i c?p nh?t 12/7 thu?t toán Penguin 1.0

Mu?n dang l?i tiêu d? cu ho?c chuyên m?c mÃ* tiêu d? cu ( vui lòng vÃo BYG–> Xóa d? li?u h? th?ng–>Xóa các topic dã post) xong dóng tab t?t m? d? c?p nh?t và thay d?i proxy . Có nhi?u chuyên m?c hon ,data trên 10.000 ->dang 1 l?n theo chuyên m?c t? 60- 300 bÃi + seo blacklink trên 1000 bÃi
12/7/2012 tr? di reg 1 l?n dc 750 mail, d? 30 phút - 4 ti?ng s? mail reg nh?ng di?n dÃn g?i v? >900 mail ( tuong duong > 1600 nick)
Luu ý : khi th?y reg nick b? l?i 100 vÃ
301 nhi?u vÃ* reg mail du?c 100mail vui lòng xoá profile t?o l?i profile m?i nha (cái dó nó báo trùng profile nên ch? reg dc nhiu dó)

Fix l?i c?p nh?t 15/8 thu?t toán Penguin 1.4 thêm spam blog
[list]*]
1/10/2012 tr? di tang lu?ng 100 hay vì 50 lu?ng , tang timeout t? 50 lên 100 , thêm thu?t toán , tang boxlink
*]


[/list]
Luu ý : khi th?y reg nick b? l?i 100 và 301 nhi?u và reg mail du?c 100mail vui lòng xoá profile t?o l?i profile m?i nha (cái dó nó báo trùng profile nên ch? reg dc nhiu dó)**

****Fix l?i c?p nh?t 29/11/2012 *thu?t toánPenguin ***2.0

Ph?n m?m dang tin post 2013 HQForumPoster

********- H? tr? forum **********VBB, **XenForo, phpBB3, IPB3

- Ch?c nang dang tin RONGBAY t? d?ng

- Ph?n m?m d?u tiên và duy nh?t t?i Vi?t Nam hi?n nay h? tr? Forum Xenforo*

- T?o tÃi kho?n forum (Không dang ký l?i khi trên Profile dã có user/pass)*

- T?o tÃi kho?n forum b?ng tay*

- T?o tÃi kho?n Email Yahoo bán t? d?ng.*

- Ki?m tra tÃi kho?n s?ng hay ch?t*

- KÃch ho?t mail t? d?ng*

- Dang tin ->**** Up tin -> ****Up tin theo l?ch

- Spam ki?m bÃi- SEOKeywords*

- Spam khách tham ( trang profile)

- T?o ch? ký;**** ****Thay d?i avatar

- H? tr? gi?i mã deathbycaptcha.com, captchatrader

- H? tr? spintax ( cách dùng b ho?c b )

- H? tr? g?i tên ( cách dùng namvietnv002, forums.catholic.com, 03:02:03, 18-01-2013 )

- Luu l?i câu h?i ng?u nhiên

  • CHNN Server - Online

  • Nh?p xu?t d? li?u d? dÃng*


- C?i ti?n thu?t toán T?o nick cho VBB, tang t? l? dang ký thÃnh công thêm 20%***

*- Thêm kh? nang t? d?ng tr? l?i CHNN th? 2 cho VBB *
**

- Thêm ch?c nang “*Xóa forum không ph?i là VBB” ? "T?o tÃi kho?n", giúp b?n l?c forum d? dÃng hon.

- Thêm kh? nang t? phát hi?n forum Xenforo trong danh sách VBB->VBB-D

- Fix ch?c nang nh?p vÃo forum VBB-A ->VBB-D (không nh?p vÃ*o du?c)

- C?i ti?n thu?t toán T?o nick cho VBB, tang t? l? dang ký thÃnh công thêm 20%*

*- Thêm kh? nang t? d?ng tr? l?i CHNN th? 2 cho VBB
*

- Thêm ch?c nang “*Xóa forum không ph?i là VBB” ? "T?o tÃi kho?n", giúp b?n l?c forum d? dÃng hon.

- Thêm kh? nang t? phát hi?n forum Xenforo trong danh sách VBB->VBB-D

- Fix ch?c nang nh?p vÃo forum VBB-A ->VBB-D (không nh?p vÃo du?c)
*

phan mem dang tin | ph?n m?m dang tin** **| phan mem seo** | **ph?n m?m seo** **
bygsunflower.net
Liên h? :mr :Vu 092.295.2095

Would you change the “Our Father” while praying alone, too? :confused:

If it was received in the plural, it should stay in the plural.

I agree with the others. We shouldn’t change the prayers of the Church. Why not pray the Jesus Prayer if you desire for asking for personal mercy? “Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on me, a sinner.”

You are all very right. Thank you.

DISCLAIMER: The views and opinions expressed in these forums do not necessarily reflect those of Catholic Answers. For official apologetics resources please visit www.catholic.com.